riteways-enviro

Rite Ways Enviro

Rite Ways Enviro သတ်မှတ် အပူချိန်နှင့် ဖိအား (STP) အောက်တွင် ရေ၏ အောက်ဆီဂျင် ပျော်၀င်မှု ကိုတိုင်းတာသည့် IOT ကိရိယာ။

Problem

Need a platform to continuously monitor the machines

Solution

An IoT device to monitor and log device data regularly

Benefits

Remote Monitoring, Analytic

Rite Ways Enviro Web Application

riteways-enviro-webapp

Remote monitoring DO levels

Rite Ways Enviro သတ်မှတ် အပူချိန်နှင့် ဖိအား (STP) အောက်တွင် ရေ၏ အောက်ဆီဂျင် ပျော်၀င်မှု ကိုတိုင်းတာသည့် IOT ကိရိယာ။